WEDSTRIJDREGLEMENT - TV FAMILIE

 1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de de wedstrijd "TVF - Wedstrijd Bombi boxen”, georganiseerd door DPG Media nv, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nr 0432.306.234 (hierna: de organisator).

 2. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van de organisator en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
   

 3. De prijs wordt toegekend aan de deelnemers met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met een correct beantwoorde kennisvraag en het antwoord op de schiftingsvraag dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. Elke deelnemer kan elke dag maar één keer deelnemen. Wanneer je reeds hebt deelgenomen, moet je wachten tot de volgende dag om weer deel te nemen. Een winnaar kan maximaal 1 prijs doorheen de wedstrijd winnen. Mocht bij toeval een bestaande winnaar - met eenzelfde e-mailadres, telefoonnummer of fysiek woonadres - opnieuw een prijs krijgen toegedeeld dan vervalt deze prijs en behoudt deze winnaar zijn eerste prijs. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend. De organisator kan tijdelijk personen van deelname uitsluiten bij bedrog (deelname d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...), misleiding, inbreuk op dit wedstrijdreglement of deelname te kwader trouw.
   

 4. De winnaars worden ingelicht door de organisator of door één van de partners waarmee de organisator samenwerkt in het kader van de wedstrijd binnen één maand na afsluiting van de wedstrijd via email, telefoon of post. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaars wordt noch schriftelijk, noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
   

 5. De te winnen prijs staat vermeld in TV Familie weekblad nummer 41. De prijs is niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en is niet overdraagbaar aan derden.
   

 6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
   

 7. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy. De organisator verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers vanaf het moment van deelname aan de wedstrijd, en voor doeleinden van de wedstrijd (waaronder doch niet beperkt tot het registreren van de deelname en het uitreiken van een prijs), en voor zover de deelnemer hiermee instemt, voor het communiceren rond acties en aanbiedingen van TV Familie. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De deelnemer heeft het recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. Je kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. De organisator bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 3 maanden na einde van de wedstrijd.
   

 8. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel bevoegd.
   

 9. De wedstrijd "TVF - Wedstrijd Bombi boxen” loopt van 13 oktober 2021 tot en met 19 oktober 2021.

 10. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die al dan niet rechtstreeks in verband staan met de gewonnen prijs. De organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijs en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, kosten, uitgaven of schade van de prijs, of indien de prijs later dan aangekondigd zou worden ontvangen.